Certyfikacja personelu

149_wp01a

Egzaminy spawaczy

Stwierdzenie umiejętności kandydata ubiegającego się o certyfikat poprzez zaliczenie egzaminu jest warunkiem dopuszczenia do certyfikacji. Po zaliczeniu wszystkich części egzaminu (egazmin teoretyczny, praktyczny, badania nieniszczące oraz niszczące) wszystkie wyniki sprawdza się pod kątem kompletności i zgodności z normą.

Egzaminy przeprowadzane są przez inspektorów TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH – doświadczonych inżynierów spawalników, posiadających kwalifikacje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika.

 

 

 

 

Spawanie i lutowanie twarde

Spawanie lub lutowanie wykonuje się w niemal wszystkich zakładach rzemieślniczych i przemysłowych zajmujących się obróbką metali dla uzyskania ekonomicznego i spełniającego wymogi jakościowe efektu produkcji. Dla zapewnienia jakości spawanych, względnie lutowanych produktów zatrudnieni spawacze i lutowacze muszą potwierdzić swoje kwalifikacje podczas egzaminów, spełniając wymogi norm. W Polsce w tym zakresie obowiązują następujące normy: PN-EN ISO 9606-1, -2, -3, -4, -5 a dla lutowania twardego norma PN-EN ISO 13585:2012.

 

Okres ważności

Wystawiony certyfikat spawacza zachowuje ważność przez okres trzech lat, pod warunkiem, że osoba nadzorująca procesy spajania w danej firmie może potwierdzić, że spawacz lub lutowacz pracował w zakresie obowiązywania certyfikatu. Takie potwierdzenie należy przeprowadzać co sześć miesięcy.

 

Wartość dodadna dla Klienta

Certyfikowanie oznacza poświadczenie zgodności przez niezależną jednostkę certyfikującą. Certyfikat TÜV AUSTRIA budzi zaufanie i jest obiektywnym potwierdzeniem kompetencji. Dzięki konsekwentnemu przestrzeganiu surowych wytycznych dotyczących certyfikacji osób zawartych w normie ISO/IEC 17024 certyfikaty TÜV AUSTRIA są uznawane na całym świecie.

TÜV AUSTRIA CERT GMBH jest jednostką certyfikującą spawaczy i lutowaczy, akredytowaną przez Ministra ds. Gospodarki, Rodziny i Młodzieży w Austrii.